Hakkımızda

Hakkımızda

GENEL BİLGİ

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.08.2005 tarihinde kurulmuştur.

2006 yılında Hadımköy’ deki 8.000 m2 kapalı alana sahip fabrika binasının altyapı çalışmalarını ve makine alımlarını tamamlayan firmamız, 2007 yılı başında üretime başlamıştır. Geniş ve profesyonel çalışma kadrosu tam kapasite ile tüketicisine en kaliteli hizmeti verebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. 2018 yılında İstanbul – Avcılar’da Tekstil örme kumaş üretimine başlamıştır.2019 yılı başında şirket merkezini Hadımköy’den Avcılar’a taşımıştır.

MEGA POLİETİLEN, gelişen teknolojileri ve yenilikleri yakından takip ederek, çağın en yeni teknolojileri ile üretilmiş makine ve teçhizatı, AR-GE ’ye yaptığı yatırım ve ERP yazılımları (Kurumsal Kaynak Planlaması) ile teknolojisini güncelleyerek etkin ve verimli çalışmaya olanak sağlamıştır.2020 Ekim ayında Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesinde 135.000 m² alana sahip yeni fabrikasını satın alarak tekstil üretimine 2020 Aralık ayından itibaren Adıyaman/Besni’ de devam etmektedir. Şirketimizin Adıyaman/Besni Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesinde 2021 yılında kurulumuna başlanan aylık 900 ton işlem kapasiteli kumaş boya ve apreleme işi üzerine tesis kurulumunu tamamladık. Yeni kurulan tesis 6. Bölge kapsamında yatırım teşvik unsurlarından faydalanmaktadır.

Vizyonumuz

MEGA Polietilen, sağlam temel üzerine oturttuğu altyapısı ile önce Türkiye’de, sonra dünyanın birçok ülkesinde farklılık yaratarak, çalışanlarıyla birlikte sektöründe KALİTEDE REFERANS olmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz

MEGA Polietilen, farklı alanlarda ve çeşitli sektörlerde kullanılan ürünleri, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip edip, müşterilerinin her türlü beklentilerinin ötesinde ürünler geliştirerek, uygun fiyat ve kalitede onlara sunup, maksimum müşteri memnuniyetini yaratmayı görev olarak kabul etmektedir.

Firmamızın gelişim süreci:

 • Şirket 10.08.2005 tarihinde kurulmuştur.
 • 2006 yılında Hadımköy’de ki 8.000 m2 kapalı alana sahip fabrika binasının altyapı çalışmalarını ve makine alımlarını yapmıştır.
 • Şirket, 2007 yılı başında fiili üretime başlamıştır.
 • 2007 yılında Ar-Ge ve Kalite Kontrol laboratuarını kurmuştur.
 • 2007 yılında ISO 9001:2000 belgesini almıştır.
 • 2007 yılında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1501 – Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı bünyesinde “Kapalı Hücre Polietilen Köpük Üretiminde Atık Malzemenin Geri Kazanımı” adlı 1501 projesini yapmıştır.
 • 2008 yılı sonunda, 1501 – Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı bünyesinde “Kapalı Hücre Polietilen Köpük Üretiminde Atık Malzemenin Geri Kazanımı” adlı 1501 projesinin sonucunda kendi bünyesinde geri dönüşüm tesisi kurmuştur.
 • 2008 yılında MFM megafoam markasını tescil ettirmiştir.
 • Şirketin kalite sistemi 2009 yılında ISO 9001:2008 versiyonuna göre yenilenmiştir.
 • 2009 yılı sonunda EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer Kauçuk) köpük üretim hattını kurmuştur.
 • 2010 yılında Elastomerik Köpük (Balık adam elbisesi) üretimi için gerekli Ar-Ge çalışmalarına başlamıştır.
 • Şubat 2011’de 1507 – Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çerçevesinde Elastomerik Köpük Üretimi isimli projesi için TUBİTAK’a başvuran Şirket’in projesi,  7110164 no ile Haziran 2011’de onaylanmıştır.
 • Şirketimiz, 2011 yılı sonunda 9.221.450,25 TL olan sermayesini, 2012 yılında Hamiline yazılı B Grubu paylardan 15/05/2012 tarihinde halka arz ederek 4.000.000 TL artışla 13.221.450,25 TL’na yükseltmiş ve BİST Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmeye başlamıştır. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen payların, halka arz sonrası çıkarılmış sermayemize oranı %30,2539 seviyesine gelmiştir.
 • Şirketimiz 2020 yılında SPK’ya yapmış olduğu başvuru ile sermayesini %100 oranında bedelli artırarak 26.442.900 TL’ na çıkarmıştır.
 • 2020 Kasım ayında ise geçmiş yıllar karlarından 11.557.100 TL tutarını sermayesine ekleyerek, şirket ödenmiş sermayesini 38.000.000 TL yapmıştır.
 • 07.09.2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır. Onaylanan toplam yatırım tutarı 45.149.280 TL olup, belge kapsamında 7 yıl Sigorta Prim İşveren Desteği, %100 – YKO: %50 Vergi İndirimi, yatırım kapsamında alınacak makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası, ayrıca yapılacak yatırımda kullanılacak olan yatırım kredisi için faiz desteğinden yararlanılacaktır.
 • 2020 içerisinde aktifine geçirdiği Adıyaman – Besni Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasını 2020 Aralık ayında faaliyete sokmuştur.
 • 2021 yılında tamamlanması beklenen Şirketimizin Adıyaman/Besni Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesinde aylık 900 ton işlem kapasiteli kumaş boya ve apreleme işi üzerine tesis kurulması ve 80 milyon TL maliyeti olacağı öngörülen yeni yatırım için 6. Bölge kapsamında yeni bir yatırım teşvik belgesi çalışmaları başlatılmıştır.
 • Şirketimiz 14.09.2021 tarihinde 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 38.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’ nun belirleyeceği yöntemle hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınacak şekilde Şirketimizin ortağı Eda ÖZHAN tarafından verilen sermaye avansından mahsup edilerek karşılanmak suretiyle 11.436.047 TL artırılması başvurusu Kurul’ a yapmıştır.
 • Şirket tahsisli sermaye artışı ile ilgili işlemleri tamamlayarak sermayesini 49.441.217 TL ye çıkarmış, ilgili esas sözleşme değişikliği 17.03.2022 tarih ve 10539 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.
 • Kumaş boya apre üretim tesisi 2022 Nisan ayında faaliyet geçmiştir.
 • Şirketimizin 14.06.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvuru ile şirket sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 125.000.000 TL’ye artırılması işlemi 09.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.

MERKEZ VE MERKEZ DIŞI İRTİBAT HATTI

Şirketimiz, faaliyetleri ile ilgili her türlü gelişme ve raporlamalarını KAP’tan ve www.mega-pol.com.tr ve www.megaorme.com web adresinden kamuya duyurmaktadır. Şirketimize [email protected] ve [email protected] adresinden mail ile 0 212 771 18 40 numaralı telefondan da arayarak bilgi isteyen hak sahiplerine bilgi akışını temin etmiş bulunmaktadır.

ŞİRKETİN POLİTİKALARI

1- Kar Dağıtım Politikası:

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için şirketin ilgili dönemdeki performansını ve hedeflerini, ekonomik piyasa şartlarını, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul’a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir. 

Esas Sözleşmenin 14. Maddesi Uyarınca

Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 (yüzde beşi) Kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan

vakıflara ve benzer nitelikteki kişi / kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü :

d) Net kardan (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe :

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleriyle şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtabilir.

2- Ücretlendirme Politikası

Bu politikanın temel amacı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince atanacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak ödeme yapılır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı ulaşım, telefon benzeri giderleri şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit veya performansa dayalı olabilmektedir. Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ücret dengesinin piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

3- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli desteği sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları Politikamız aşağıdaki prensipleri benimsemektedir;

 

Şirketimizin değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda, nitelikli insan gücünü bünyemize kazandırmak, bağlılıklarını sağlayarak ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmak için en çok tercih edilen şirketlerden olmaktır.

 

Şirketimizin yenilikçi, deneyimli ve bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikte insan gücünü yetiştirmesi ve bilgiye dayalı hale gelen dinamikleri sahiplenmesi esastır. Bu amaçla çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından paylaşılmasını desteklemektir.

 

Yönetim kadromuza, eğitim ve araştırmanın yanı sıra, sorgulayan, etik değerlere bağlı, eleştirel bakış açısına ve kurum kültürüne sahip insan yetiştirilmesini benimsemiş bireylerin kazandırılmasını önemser ve bu yönde insan kaynağının istihdamını temel alırız.

 

Geniş bir bakış açısı ve şirketimizin hedefleri doğrultusunda oluşturulan yönetim anlayışıyla, çalışma ekiplerini takım çalışması ruhuyla oluşturmak ve stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışanların motivasyonlarına yardımcı olmak, çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak, etkin ve verimli bir organizasyon oluşturmak ana yaklaşımımızdır.

 

Şirketimizin çok boyutlu bakış açısını, tüm insan kaynakları uygulamalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşit ve insani bir yaklaşım olarak çalışanlarımıza yansıtmak önem verdiğimiz bir hareket noktasıdır.

4- Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli desteği sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları Politikamız aşağıdaki prensipleri benimsemektedir;

 

Şirketimizin değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda, nitelikli insan gücünü bünyemize kazandırmak, bağlılıklarını sağlayarak ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmak için en çok tercih edilen şirketlerden olmaktır.

 

Şirketimizin yenilikçi, deneyimli ve bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikte insan gücünü yetiştirmesi ve bilgiye dayalı hale gelen dinamikleri sahiplenmesi esastır. Bu amaçla çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından paylaşılmasını desteklemektir.

 

Yönetim kadromuza, eğitim ve araştırmanın yanı sıra, sorgulayan, etik değerlere bağlı, eleştirel bakış açısına ve kurum kültürüne sahip insan yetiştirilmesini benimsemiş bireylerin kazandırılmasını önemser ve bu yönde insan kaynağının istihdamını temel alırız.

 

Geniş bir bakış açısı ve şirketimizin hedefleri doğrultusunda oluşturulan yönetim anlayışıyla, çalışma ekiplerini takım çalışması ruhuyla oluşturmak ve stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışanların motivasyonlarına yardımcı olmak, çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak, etkin ve verimli bir organizasyon oluşturmak ana yaklaşımımızdır.

 

Şirketimizin çok boyutlu bakış açısını, tüm insan kaynakları uygulamalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşit ve insani bir yaklaşım olarak çalışanlarımıza yansıtmak önem verdiğimiz bir hareket noktasıdır.

5- Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimizin gerçekleştirdiği bağış ve yardımlarda Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hareket edilmesi öncelikli esas olup işbu bağış politikamıza ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

 

Bağış ve Yardım politikası Genel Kurul onayı ile kabul edilir, değiştirilir.

 

Yönetim Kurulu hesap yılı içerisinde bağış ve yardım kararı almak ile yetkili olup söz konusu bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile ilgili bilgi yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak yer alır ve ortakların bilgisine sunulur.

 

Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların üst sınırı yönetim kurulu tarafında belirlenerek genel kurulun onayına sunulur.

 

Bu bağlamda, Şirketimiz kamuya yararlı vakıflara, vakıflara ve derneklere, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, köylere, üniversitelere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, öğretim kurumlarına, öğrencilere ve bu gibi kişi ve kuruluşlara; deprem, su baskını, çığ gibi doğal afetler neticesinde o bölgedeki ilgili kamu kuruluşu, il özel idaresi ve Kızılay ve benzeri kuruluşlara bağış ve yardımda bulunabilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinde bu yaklaşımı benimsemeye ve hayata geçirmeye yönelik adımlar atılmaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramı; çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel açıdan geniş uygulama alanlarına sahiptir.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulama alanlarını genişleterek risklere karşı güçlü durabilen, sağlam ekonomik yapıya sahip, çevresel ve toplumsal duyarlılıklara ve ihtiyaçlara karşı sağ duyulu bir ortam oluşturabilmeyi başarmak ana hedefimizdir.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.; küresel ve stratejik düşünceye sahip, çevre, toplum ve müşteri odaklı, kaynaklara saygılı ve verimliliği hedefleyen, bilimsellik ve bütünsel kaliteye hâkim, uzlaşma, değişim ve paylaşımı ön planda tutan bir kurum olarak değerlerini ortaya koyan bir vizyon benimsemektedir.

Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünyanın kıt kaynaklarının farkında olarak ve kaynakların etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edilir. Faaliyetler sonucu doğabilecek çevresel riskler, asgari düzeyde tutulmaya çalışılır, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilir. Çevre dostu teknolojik gelişmeler takip edilir ve çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşım desteklenir.

Çevreyi kirletici ve zarar verici hiçbir faaliyette bulunulmamaktadır. Yaşama saygı prensibi içerisinde toplumsal fayda ve çevreye saygı amaç edinilmektedir.

Sürdürülebilirlik için doğal kaynakların korunmasına özen gösterip çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve tüm insanlığın yaşam standartlarını iyileştirmek adına gereken çabayı göstermemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Doğal kaynakların verimli kullanılmasında geri dönüşüm ve atık yönetiminin rolünün farkındayız. Üretim ve tüketim süreçlerinde daha az kağıt, ambalaj ürünleri ve plastik tüketimini azaltıp bunun yanı sıra ambalaj fire oranlarını da düşürmeyi hedeflemekteyiz.

Yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilerle, çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getiren kumaş sektörünün güvenilir lider firması olma yolunda ilerlemekteyiz. Kumaş ve Polietilen sektörlerinde; insana ve yaşama dair her konuda ürünlerimizle değer katmak misyonumuzla: Tüm paydaşlarımıza sürdürülebilirlik konusunda en üst düzeyde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Mega Polietilen kuruluşundan günümüze kadar tüm paydaşlarının sürdürülebilirlik konularında bilgilendirmesini, eğitim, etkinlikler ile devam ettirmiştir. Mega Polietilen, sürdürülebilir üretim ve çevre anlayışı ile “geleceğin işletmesi olma” arzusu çerçevesinde araştırma, geliştirme ve dünya standartlarına uygun olarak çalışma süreçlerini, işletmenin yaşam biçimi olarak görmektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızla her türlü talebin üretimini gerçekleştirmek üzere, üretim süreçlerimizi güncel tutmak ve bunu sağlamak için de yenilikleri anında yapımıza entegre edebilecek altyapıyı kurmak için Ar-Ge ve dünya standartlarına uygun çalışmaya önem vermekteyiz. Uluslararası bir üretim üssü olarak sahip olduğumuz sorumluluğu yerine getirmek ve değişime liderlik eden rolümüzü sürdürebilirliğinin gerektiğinin bilincindeyiz Şirketimiz; Kalite Yönetim Sistemini kurmuş, uluslararası bir kuruluş vasıtası ile belgelendirmiştir. Sürdürülebilir üretim stratejimizin yapıtaşları arasında yapılan standartlaştırma ve belgelendirme çalışmalarımız: ISO 14001, ISO 9001, ISO 10002, ISO 45001‘dir.

Avcılar İstanbul Fabrika

Besni / Adıyaman Fabrika