21 EKİM 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

21 EKİM 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Megapolietilen logo

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21 EKİM 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekteki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde "EGKS" işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kaydi izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilgili diğer belgeler Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, EGKS'de ve Şirketimizin resmi internet sayfası olan www.mega-pol.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ile saatte aşağıda belirtilen adreste toplantıya katılmalarını rica ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.